La baza formularii unei plangeri contraventionale impotriva unui proces-verbal de aplicare a unei sanctiuni contraventionale se regasesc prevederile OG 2/2001, aceasta ordonanta fiind sediul materiei in domeniul plangerilor contraventionale.

Raportat la contestarea procesului verbal de sanctionare este important sa aveti cunostinta de faptul ca, un proces verbal poate fi contestat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia contraveninetului. Comunicarea procesului verbal poate avea loc, fie personal , fie prin posta.

Astfel, la momentul opririi in trafic si aplicarii sanctiunii contraventionale de catre organele de politie, puteti fie sa semnati de luare la cunostina procesul-verbal (cu posibilitatea mentionarii ca aveti obiectiuni la acesta) fie sa nu semnati procesul verbal, caz in care acesta urmeaza sa fie transmis prin posta. In acest ultim caz este obligatoriu ca, lipsa semnaturii contravenientului de pe procesul verbal sa fie complinita cu semnatura unui martor.

Procesul-verbal poate fi contestat in cazul in care a fost intocmit cu incalcarea conditiilor de fond si de forma impuse de normele legale in vigoare.
Procesul-verbal de constatare a contraventiei trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat, numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator, datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca al contravenientuli; descrierea faptei contraventionale cu indicarea date, orei si locului in care a fost savarsita precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.

Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.
Prin urmare, lipsa oricarei mentiuni din cele indicate mai sus atrage nulitatea absoluta a procesului verbal atacat.