Articole Juridice

Căile legale de atac în cazul nerecunoașterii legale a dreptului privind pensiile militare de stat

În măsura în care un beneficiar al dreptului la pensie militară de stat se consideră prejudiciat de nerecunoașterea legală a acestui drept, din perspectiva noii legi privind pensiile militare de stat, Legea nr. 223/2015, intrată în vigoare la 01.01.2016 , are la dispoziție următoarele căi de atac astfel determinate.
Deciziile de pensie emise de casele de pensie sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii. Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional. Deciziile de pensie necontestate în acest termen sunt definitive. Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. În situaţia în care contestaţia nu este soluţionată de comisiile de contestaţii în termenul de 45 de zile, deciziile de pensie pot fi atacate la instanţa în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori sediul reclamantul.
Hotărârile comisiilor de contestaţii pot fi atacate la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul reclamantul, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârile comisiilor de contestaţii, care nu au fost atacate la instanţele judecătoreşti în termenul prevăzut, sunt definitive.
Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi ori obligaţii de pensii militare de stat sau de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.
Jurisdicţia în sistemului pensiilor militare de stat se realizează prin tribunale şi curţi de apel. Litigiile privind stabilirea şi plata drepturilor de pensii se soluţionează în primă instanţă de către tribunale. Cererile îndreptate împotriva caselor de pensii sectoriale se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori sediul reclamantul. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu apel.
În cursul judecării procesului, așadar, după parcurgerea procedurii prealabile obligatorii, de formulare a contestației împotriva deciziilor de pensie emise de casele de pensie sectoriale, se poate invoca o excepție de neconstituționalitate a dispoziției legale contestate. Această excepție privește situația în care temeiul de lege aplicabil în materie este cel care neagă dreptul care face obiectul judecății. Practic, instanța, învestită cu judecarea cauzei, în baza legislației existente în acel moment, nu ar putea pronunța o altă soluție.
Prin invocarea acestui mijloc procedural în fața instanței se iterează care sunt condițiile constituționale, prevăzute de ordinea juridică și recunoscute de jurisprudența în materie a Curții Constituționale care legitimează demersul procesual.
În măsura în care judecătorul admite această excepție, sesizarea Curţii Constituţionale de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate se face printr-o încheiere distinctă, în original sau în copie certificată, care trebuie să cuprindă punctele de vedere ale părţilor şi opinia instanţei asupra excepţiei, şi să fie însoţită de dovezile depuse de părţi. Suspendarea procesului aflat pe rol este facultativă.
Potrivit art.147 alin.(1) lit.c) din Constituţie, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *