Avocat Asociatie de Proprietari

Infiintare Asociatie de Proprietari 2019

  1. Anterior constituirii asociației de proprietari, proprietarii se vor intruni pentru a hotărî cu privire la înființarea asociației de proprietari. Totodată, se hotărăște și cu privire la persoana fizică sau juridică însărcinată cu întocmirea acordului de asociere și a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora, data de convocare a adunării de constituire și la modalitatea de decontare a costurilor generate de această acțiune.

Hotărârea proprietarilor se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toți cei prezenți.

  1. Cu cel puțin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea proprietarilor de constituire a asociației de proprietari, proprietarii se convoacă prin afișare la avizier și prin tabel convocator. Tabelul convocator se semnează de cel puțin cincizeci la sută plus unu din numărul proprietarilor din condominiu (cei care nu semneaza tabelul vor fi incunostintati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire)

3.În cadrul adunării proprietarilor pentru constituirea asociației de proprietari se prezintă și se adoptă statutul asociației de proprietari. Hotărârea proprietarilor privind constituirea asociației de proprietari se consemnează prin proces-verbal (acesta va este pus la dispozitie de noi).

La adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociației de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenți un comitet executiv format din președintele asociației de proprietari și un număr par de membri, precum și un cenzor sau o comisie de cenzori și vor hotărî numărul membrilor acestora și durata mandatelor lor. Alegerea acestora se face cu jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți.

Dacă dintre membrii asociației de proprietari nu se poate alege un cenzor, atunci adunarea generală a proprietarilor mandatează comitetul executiv (presedintele asociatiei in cazul nostru) pentru angajarea unui cenzor din afara asociației de proprietari, persoană fizică cu studii superioare în domeniul economic sau juridic ori persoană juridică cu domeniul de activitate contabilitate.

 

Acordul de asociere, procesul verbal de constituire, statutul si regulamentul va sunt puse la dispozitie de catre noi.

 

  1. Dupa ce dobandeste personalitate juridica, Asociatia trebuie inregistrata la ANAF. Ulterior trebuie deschis si contul bancar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.