Blog

Avocat Asociatie de Proprietari

Lege nr. 196 din 20/07/2018 – Obligatiile proprietarilor din condominii

Noua lege aduce modificari si in planul obligatiilor ce cad in sarcina proprietarilor din condominii. Astfel:

 

  • proprietarii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței.

 

  • proprietarul este obligat să permită accesul președintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului și al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcții/reparații, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. In acest scop, proprietarul va primi un preaviz motivat scris de 5 zile, respectiv de 24 de ore in cazul situatiilor de urgenta (spre deosebire de vechea reglementare unde se prevedea ca in cazul situatiilor de urgenta, accesul se poate face fara preaviz).

 

  • Proprietarii din condominii care își înstrăinează locuințele sau spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință sunt obligați ca la întocmirea actelor de înstrăinare să facă atat dovada plății la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, cat și a utilităților publice.

 

  • Notarii publici vor autentifica actele de înstrăinare a unităților de proprietate imobiliară din condominii numai dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 

  1. a) proprietarul prezintă o adeverință din partea asociației de proprietari, care reprezintă dovada achitării până la acea dată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, iar în cazul neachitării integrale, menționarea cuantumului debitelor existente la acea dată (asociatia de proprietari are obligatia de a elibera respectiva adeverinta in termen de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii). În situația în care condominiul nu are constituită asociație de proprietari, înstrăinătorul va da o declarație pe propria răspundere cu privire la acest aspect, declarație care va fi menționată în cuprinsul actului notarial de înstrăinare.

 

  1. b) în cazul existenței unor datorii către asociația de proprietari sau către furnizorii de utilități publice în cazul facturării individuale a serviciilor, notarul public va autentifica actul de înstrăinare dacă dobânditorul acceptă expres că va prelua în întregime toate debitele înstrăinătorului către asociația de proprietari, precum și toate debitele către toți furnizorii de utilități publice.

 

Actele de înstrăinare autentificate de notarul public cu nerespectarea conditiilor mai sus-mentionate sunt anulabile, iar nu nule de drept asa cum era prevazut in legea veche.

 

  • in cazul închirierii, constituirii unor drepturi reale de uz, uzufruct, abitație, precum și în cazul unor contracte de comodat pentru spațiile din condominiu, obligația de plată a cotelor de întreținere revine proprietarului, acesta recuperând de la beneficiarii dreptului de folosință a spațiilor respective contravaloarea acestora, în condițiile stabilite prin contractul de închiriere/constituire/comodat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top