Avocat Asociatie de Proprietari

Legea nr. 196/2018 -Modificari pe care le aduce legea in privinta cenzorului/comisiei de cenzori

Modificari pe care le aduce legea in privinta cenzorului/comisiei de cenzori

 • potrivit art. 59 din prezenta lege, cenzorul/comisia de cenzori sunt persoanele mandatate de asociația de proprietari să urmărească aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociației de proprietari și să verifice execuția bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare.

 

 • comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, nu mai mare de cinci.

 

 • in cazul în care cenzorul/membrii comisiei de cenzori sunt persoane fizice, acestea trebuie să aibă cel puțin studii medii în domeniul economic sau studii în domeniul juridic.

 

 • in cazul în care cenzorul este persoană juridică, acesta trebuie să aibă domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanță în domeniul fiscal, conform legislației în vigoare.

 

 • rapoartele de verificare a gestiunii asociației de proprietari se întocmesc de către cenzor/comisia de cenzori trimestrial și se prezintă comitetului executiv în cadrul ședințelor comitetului executiv, pentru luare de măsuri în cazul în care se constată nereguli financiar-contabile, și anual, în cadrul adunărilor generale.

 

 • pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce îi/le revin, cenzorul/membrii comisiei de cenzori răspunde/răspund personal sau în solidar pentru prejudiciile cauzate din vina lui/lor asociației și/sau proprietarilor.

 

 • prezenta lege stabileste in sarcina cenzorului/comisiei de cenzori următoarele noi atribuții:
 • urmărește aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociației de proprietari;
 • verifică gestiunea financiar-contabilă;
 • verifică lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli conform documentelor, registrelor și situației soldurilor elementelor de activ și pasiv întocmite de către administrator;
 • cel puțin o dată pe an întocmește și prezintă adunării generale rapoarte asupra activității sale și asupra gestiunii asociației de proprietari, propunând măsuri;
 • execută controale inopinate, împreună cu 2 membri ai comitetului executiv pentru verificarea contabilității și a activității de casierie, și consemnează rezultatele controalelor în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari;
 • participă la adunările generale ale asociației și ale comitetului executiv, asigurând legalitatea desfășurării acestora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.