Avocat Asociatie de Proprietari

Legea nr. 196/2018 – Modificari pe care le aduce legea in privinta comitetului executiv

Modificari pe care le aduce legea in privinta comitetului executiv:

 • noua lege prevede in mod expres ca membrii comitetului executiv sunt desemnați de către adunarea generală a asociației de proprietari, dintre membrii asociației de proprietari.

 

 • noua lege stabileste, de asemenea, numărul membrilor comitetului executiv, care nu poate fi mai mare de cinci – comitetul executiv este format din președintele asociației și un număr par de membri, nu mai mare de patru.

 

 • noua lege modifica si atributiile comitetului executiv al asociatiei de proprietari, instituind o serie noua de atributii in sarcina acestuia, printre care:

 

 • convoacă adunarea generală a asociației de proprietari cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este necesar;
 • propune spre adoptare adunării generale proiectul de regulament al condominiului, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi;
 • ia măsuri pentru recalcularea cotelor-părți indivize rezultate în urma modificării suprafețelor utile ale locuințelor sau spațiilor cu altă destinație din condominiu;
 • stabilește programul de încasări al asociației de proprietari;
 • urmărește recuperarea eventualelor creanțe ale asociației;
 • gestionează, conform hotărârilor adunării generale, derularea creditelor obținute pentru consolidare, reabilitare termică, creșterea calității ambiental-arhitecturale a condominiului și alte lucrări;
 • notifică instituțiilor publice abilitate cazurile în care există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale în vigoare;
 • ține evidența și răspunde de păstrarea în bune condiții a arhivei documentelor financiar-contabile ale asociației de proprietari
 • propune adunării generale cuantumul indemnizațiilor, precum și numărul și funcțiile personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul asociației de proprietari pentru buna administrare, gestionare și funcționare a condominiului, în limita bugetului de venituri și cheltuieli;
 • exercită alte atribuții legale, care i-au fost conferite prin hotărârile adunării generale.

Printre atributiile ce au fost retrase din sarcina comitetului executiv, enumeram:

 • pentru scopul și activitățile asociației de proprietari, angajează și demite, încheie și reziliază contracte;
 • inițiază sau apără în procese, în nume propriu sau în numele proprietarilor membri ai asociației de proprietari, interesele legate de clădire;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.