Avocat Asociatie de Proprietari

Legea nr. 196/2018 – Modificari pe care le aduce legea in privinta presedintelui asociatiei de proprietari

Modificari pe care le aduce legea in privinta presedintelui asociatiei de proprietari:

 • prezenta lege prevede ca presedintele asociatiei este ales prin voința sa și a jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți în cadrul adunării generale.

 

 • președintele poate delega, pentru cel mult 90 de zile pe an, atribuțiile sale unui membru al comitetului executiv, fără a fi exonerat de răspundere juridică.

 

 • in cazul în care adunarea generală a asociației de proprietari decide în acest sens, și cu acordul președintelui în funcție, asociația de proprietari poate finanța participarea președintelui la cursuri de perfecționare acreditate conform legii, referitoare la constituirea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

 

 • prezenta lege stabileste in sarcina președintele asociației de proprietari următoarele noi atribuții:

 

 • aduce la cunoștință proprietarilor prevederile statutului și regulamentului condominiului
 • răspunde în scris la sesizările și contestațiile scrise ale proprietarilor din condominiu în termen de maximum 10 zile de la primirea acestora
 • gestionează modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin asociației de proprietari în raport cu autoritățile publice;
 • prezintă, spre verificare la solicitarea organelor abilitate, toate documentele asociației, oferind toate informațiile solicitate;
 • întocmește și actualizează cartea de imobil, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • păstrează și asigură completarea la zi a cărții tehnice a construcției, precum și a celorlalte documente privitoare la activitatea asociației de proprietari;
 • întocmește tabelul convocator și afișul pentru avizier pentru adunările generale și asigură semnarea acestuia de către proprietari;
 • asigură informarea proprietarilor cu privire la ordinea de zi a adunărilor generale, cu 10 zile înainte de data stabilită pentru aceasta;
 • afișează programul de încasări și datele de contact ale administratorului, ale membrilor comitetului executiv și ale membrilor comisiei de cenzori ori, după caz, ale cenzorului;
 • afișează la avizier hotărârile adunării generale și ale ședințelor comitetului executiv în termen de maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea;
 • în cazul modificării cadrului legislativ privind asociațiile de proprietari, președintele convoacă adunarea generală a asociației de proprietari pentru modificarea conformă a statutului asociației;
 • informează proprietarii din condominiu cu privire la toate restricțiile referitoare la culoare, aspect, materiale și altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism, conform informațiilor furnizate de autoritățile administrației publice locale;
 • conduce ședințele adunărilor generale și ale comitetului executiv;
 • afișează la avizier lista contractelor asociației de proprietari cu furnizorii de utilități publice, cu administratorul și cu personalul angajat sau contractual al asociației;
 • afișează la avizier lista și datele de contact ale instituțiilor cu atribuții de inspecție și control la care pot fi sesizate eventualele nereguli legate de activitatea organelor de conducere ale asociației de proprietari, ale administratorului, respectiv ale membrilor asociației.
 • pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce le revn sau pentru depășirea atribuțiilor legale și statutare, președintele asociației de proprietari răspunde pentru daunele și prejudiciile cauzate proprietarilor sau terților, după caz.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *