fbpx

Blog

Avocat Asociatie de Proprietari

Privilegiul special al Asociatiilor de Proprietari – Recuperare cote 2018

Conform art. 2333 alin. (1) din Codul civil privilegiul este preferinţa acordată de lege unui creditor, in acest caz Asociaţia de Proprietari în raport cu restanţierul, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei, în considerarea creanţei sale. Privilegiul poate sa rezulte doar din lege şi poate fi folosit doar pentru recuperarea creanţei pentru care a fost acordat.

Legiuitorul a considerat că Asociaţiile de Proprietari necesită o garanţie sporită având în vedere obiectul de activitate al Asociaţiilor de Proprietari si scopul pentru care sunt înfiinţate acestea, respectiv buna administrare a proprietăţii comune. Astfel, privilegiul Asociaţiilor de Proprietari a fost instituit prin art. 51 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. În baza acestui privilegiu special, oferit de lege, Asociaţiile de Proprietari vor putea sa recupereze cu prioritate cotele de întreţinere si celelalte sume datorate de proprietarii din cadrul condominiului.

Privilegiu poartă asupra bunurilor imobile proprietate individuală a proprietarilor din condominiu, apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă precum şi asupra tuturor bunurilor mobile ale proprietarilor. De menţionat este că privilegiu va putea fi folosit numai pentru recuperarea sumelor datorate de proprietari cu titlu de cote de contribuţie la cheltuielile Asociaţiei de Proprietari.

Cererea pentru inscrierea privilegiului special se formulează de către preşedintelui Asociaţiei de Proprietari şi este adresată biroului de cadastru şi publicitate imobiliară în a cărui circumscripţie este situat imobilul şi va cuprinde :

  • numele, prenumele/denumirea
  • domiciliul/sediul solicitantului,
  • actul de identitate,
  • codul numeric personal,
  • obiectul înscrierii,
  • indicarea actului sau a actelor în măsură să justifice cererea, care
  • localitatea în care este situat imobilul,
  • numărul cadastral al imobilului
  • numărul de carte funciară, după caz.

În cazul în care nu există deschisă carte funciară pentru imobilul asupra căruia se solicită înscrierea privilegiului, se va face menţiune despre aceasta în cerere, urmând ca privilegiul să fie înscris în vechile registre de publicitate imobiliară, în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată.

La cerere se va anexa un exemplar original sau o copie legalizată a extrasului de pe listele lunare de plată a cotelor de contribuţie, din care rezultă suma datorată.

Cererea şi extrasele de pe listele de plată, vor purta ştampila asociaţiei de proprietari şi, după caz, semnătura administratorului, a unui membru al comisiei de cenzori, respectiv a preşedintelui asociaţiei, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora.

Operaţiunile de publicitate imobiliară privitoare la privilegiul sunt scutite de taxă de timbru.

Privilegiul imobiliar este opozabil celorlalţi creditori numai de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară. Privilegiul imobiliar se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanţei ori a altui înscris prin care asociaţia confirmă plata sumei datorate.

Prevederile legale în vigoare au dreptul asociaţiei de proprietari să îşi înscrie privilegiul special  şi anterior demarării procedurilor de recuperare a sumelor datorate către asociaţie.

Executarea silită a privilegiului imobiliar al asociaţiei se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top