Articole Juridice

CUM SE ÎNFIINȚEAZĂ O ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI in 2020?

Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor reglementează în mod detaliat procedura de înființare a unei asociații de proprietari, stabilind obligații clare în sarcina proprietarilor din condominiu.

Important de reținut este faptul că o asociație de proprietari se înființează în baza a trei documente: Acord de Asociere, Statut și Proces Verbal de Constituire întocmit cu ocazia Adunării generale de constituire.

Anterior constituirii asociației, proprietarii din condominiu trebuie să organizeze o întrunire pentru a discuta anumite aspecte organizatorice referitoare la:  alegerea persoanei responsabile cu întocmirea acordului de asociere și a statutului, stabilirea termenului de finalizare a acestora, data de convocare a adunării de constituire și modalitatea de decontare a costurilor generate de această acțiune. La finalul întrunirii, deciziile luate de proprietari se vor consemna într-un proces-verbal semnat de toți cei prezenți.

Cu cel puțin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea proprietarilor de constituire a asociației, proprietarii se convoacă prin afișare la avizier și prin tabel convocator. Tabelul convocator se semnează de cel puțin cincizeci la sută plus unu din numărul proprietarilor din condominiu. Proprietarii care nu au semnat tabelul convocator vor fi convocați prin poștă cu scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire.

În cadrul adunării proprietarilor pentru constituirea asociației de proprietari se prezintă și se adoptă statutul asociației și acordul de asociere. Totodată, proprietarii își aleg organele de conducere, stabilesc modalitatea în care va fi administrat imobilul, funcțiile de conducere sau administrare ce vor fi remunerate, sistemul de penalități aplicabil și alte aspecte ce țin de buna organizare și funcționare a asociației. Hotărârea proprietarilor va fi consemnată într-un proces-verbal, ce va fi semnat de toți proprietarii care și-au dat consimțământul și va constitui anexă la acordul de asociere.

Se recomandă întocmirea documentației în dublu exemplar, astfel încât un exemplar original să rămână la asociație, iar celălalt exemplar original să fie înregistrat la judecătorie. Statutul asociației de proprietari, acordul de asociere și procesul verbal de constituire, însoțite de cererea privind acordarea personalității juridice și taxa judiciară de timbru de 20 de lei se înregistrează la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială este situat imobilul. Nu este exclus ca instanța de judecată să solicite și alte documente în vederea soluționarii dosarului: cazierele judiciare ale persoanelor alese în funcții de conducere sau de administrare, cartea funciară colectivă a imobilului etc.

În aproximativ o lună de la înregistrarea dosarului, instanța de judecată se pronunță prin încheiere cu privire la cererea de acordare a personalității juridice, încheiere ce poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la comunicare.

Procedura de înființare a unei asociații de proprietari nu este complicată, iar cu o îndrumare atentă din partea unui avocat specializat în domeniu, asociația de proprietari se poate constitui și funcționa legal în termen de o lună de zile.

Printre Asociațiile de Proprietari înființate în ultima perioadă se regasesc și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.